Salgs- og leveringsvilkår

Generelt

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Innholdsfortegnelse:

 1. Avtalen
 2. Partene
 3. Pris
 4. Avtaleinngåelse
 5. Betaling
 6. Levering
 7. Angrerett
 8. Forsinkelse og manglende levering (Kjøpers rettigheter og frist for å melde krav)
 9. Mangel ved tjenesten – kjøpers rettigheter og reklamasjonsfrist
 10. Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold
 11. Ansvarsbegrensning
 12. Personopplysninger
 13. Konfliktløsning
 14. Endringer

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtale mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger:
Samform AS
Ulvenveien 82E
0581 Oslo
support@samform.no
Tlf. + 47 971 82 920
Org.nr. 929 311 795 MVA
og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Prisene oppgitt på nettsidene våre inkluderer merverdiavgift, med mindre annet er oppgitt. Opplysninger om de totale kostnadene kjøper skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift) og leveringskostnader samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

4. Avtaleinngåelse

Ved å fullføre en bestilling på vår nettside aksepterer du disse Salgs- og leveringsvilkårene. En bindende avtale er inngått når vi har bekreftet din bestilling.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøpers bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Ordrebekreftelse

Kjøper mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at bestilling er gjennomført. Det anbefales at kjøper kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestilling. Er den ikke i samsvar bes kjøper ta kontakt med selger så snart som mulig.

5. Betaling

Selger kan kreve betaling for tjenesten fra det tidspunkt den blir gjort tilgjengelig av selger til kjøper. Dersom kjøper bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selger reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som tjenesten gjøres tilgjengelig. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøper utstedt når tjenesten er gjort tilgjengelig for kjøper. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøper, eller dens representant, har fått tilgang til tjenesten. Hvis ikke leveringstidspunktet fremgår av bestillingsløsningen, skal selger levere tjenesten til kjøper uten unødig opphold.

7. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøper angre kjøpet av tjenesten i henhold til angrerettloven. Kjøper må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema eller e-post eller).
Selger er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøper uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selger fikk melding om kjøpers beslutning om å benytte angreretten.

8. Forsinkelse og manglende levering – kjøpers rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selger ikke leverer tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selger. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig.
Kjøper taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selger ikke leverer tjenesten på leveringstidspunktet, skal kjøper oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer tjenesten innen tilleggsfristen, kan kjøper heve kjøpet.
Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere tjenesten. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøper har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.
Leveres tjenesten etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

9. Mangel ved tjenesten – kjøpers rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at hen vil påberope seg mangelen.
Dersom tjenesten har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selger. Reklamasjon til selger bør skje skriftlig.

10. Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold

Dersom kjøper ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selger eller forhold på selgers side, kan selger i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde tjenesten tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøper. Selger vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling og inkassogebyr.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøper betaler kjøpesummen. Er tjenesten ikke levert, taper selgere sin rett dersom hen venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøpers side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøper ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøper ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

11. Ansvarsbegrensning

Selger påtar seg ikke ansvar for indirekte tap som følge av bruk av tjensten. Selgers ansvar er begrenset til det beløpet kjøper har betalt for tjenesten.

12. Personopplysninger

Samform AS er behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger. Med mindre kjøper samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selger skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøpers personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøper, eller i lovbestemte tilfelle.

13. Konfliktløsning

Avtalen er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister som måtte oppstå i forbindelse med avtalen eller bruk av tjenesten, skal søkes løst i minnelighet. Dersom en minnelig løsning ikke oppnås, skal tvisten løses ved norske domstoler.
Klager rettes til selger innen rimelig tid. Dersom dette ikke fører frem, kan kjøper ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 400 eller www.forbrukerradet.no

14. Endringer

Selger forbeholder seg retten til å endre disse Salgs- og leveringsvilkårene. Ved endringer vil kjøper bli varslet i rimelig tid før endringene trer i kraft.