Betydningen av

Ansvarlig søker

I bygge- og eiendomsbransjen er ansvarlig søker en person eller organisasjon som har ansvaret for å søke om tillatelse til å utføre et byggeprosjekt. Ansvarlig søker skal sørge for at alle nødvendige dokumenter og tegninger blir levert inn til kommunen, samt koordinere samarbeidet mellom de ulike aktørene i prosjektet.

Ansvarlig søker kan være en arkitekt, ingeniør eller andre fagpersoner med kompetanse på byggteknikk og regelverk knyttet til plan-og bygningsloven. De må også ha god kjennskap til lokale forskrifter og bestemmelser som gjelder der prosjektet skal gjennomføres.

Det er viktig at ansvarlig søker tar sitt oppdrag på alvor da det kan få store konsekvenser dersom noe går galt underveis i prosessen. Som ansvarlig for søknadsprosessen vil man stå juridisk ansvarlige overfor myndighetene ved eventuelle avvik fra kravene i lovverket.

I praksis betyr dette blant annet at den ansvarlige søkeren må følge opp hele søknadsprosessen fra start til slutt, inkludert behandling av eventuelle innsigelser mot planene fra naboer eller andre interessenter.

Tilbake til ordboka