Betydningen av

Arbeidsordre

Arbeidsordre er et begrep som brukes innenfor eiendomsforvaltning og refererer til en skriftlig instruks eller anvisning som gir detaljerte retningslinjer for utførelse av arbeid på en eiendom. Dette kan omfatte vedlikeholds- og reparasjonsarbeid, oppgraderinger, installasjon av utstyr eller andre tiltak knyttet til bygninger eller infrastruktur.

I praksis fungerer arbeidsordren som et verktøy for å organisere og styre ulike typer arbeid i eiendomsbransjen. Den inneholder typisk informasjon om hva slags arbeid som skal utføres, hvem som har ansvar for å gjennomføre det, tidsfristene for ferdigstillelse samt eventuelle spesifikke krav eller instruksjoner.

En viktig del av prosessen med utstedelse av en arbeidsordre er godkjenningen fra relevante parter før selve utførelsen kan starte. Dette sikrer at alle involverte er klar over oppgaven(e) og ressursene (materiell, tid) nødvendig for å fullføre jobben på riktig måte.

Arbeidsordrer bidrar til effektiv planlegging og styring av drifts- og vedlikeholdsaktiviteter i eiendomsforvaltning. Ved hjelp av disse ordrene blir det mulig å dokumentere hvilke handlinger som ble utført når de ble gjort, noe som senere vil være nyttige data både med tanke på kostnadsanalyser samt sporbarhet dersom det oppstår problemer eller behov for ansvarsplassering.

Det er viktig å merke seg at arbeidsordrer kan variere i kompleksitet og omfang, avhengig av størrelsen på prosjektet eller eiendommen. For mindre vedlikeholdsoppgaver kan en enkel muntlig instruks være tilstrekkelig, mens større prosjekter med flere involverte parter vil kreve grundigere dokumentasjon og skriftlige arbeidsordrer.

Arbeidsordrenes bruksområde strekker seg også utenfor selve byggeprosessen. De brukes ofte i driftsstyringssystemer for eiendomsforvaltning som et middel til å koordinere rutinevedlikehold, inspeksjoner samt andre oppgaver knyttet til den daglige driften av byggene.

Referanser:

  • NS 3456:2019 "Drift og utvikling av eiendom – Krav til internkontrollsystem"
  • ISO 55000-serien "Asset Management" (Internasjonal standard)

Tilbake til ordboka