Betydningen av

Borettslag

Borettslag er en juridisk organisasjonsform som brukes innenfor den norske eiendomsbransjen. Et borettslag består av flere boliger eller leiligheter, hvor hver beboer har en andel i selskapet gjennom det såkalte borettslagsandelen.

I et borettslag eier ikke den enkelte beboeren selve boligen, men har istedenfor bruksrett til denne gjennom sin andel i borettslaget. Andelen gir rett til å bo og disponere boligen på lik linje med andre beboere i laget.

Som medlem av et borettslag betaler man månedlige felleskostnader som inkluderer driftsutgifter for hele laget, blant annet vedlikeholdskostnader, forsikring og administrasjon. Disse kostnadene blir fordelt mellom de ulike beboerne basert på størrelsen på deres andeler.

En viktig del av begrepet "borettslag" er også at styret i laget tar beslutninger om driften og utviklingen av fellesarealene og bygningene innenfor rammen av lovene og reglene for denne organisasjonsformen.

Hovedfordelen ved å bo i et borettslag er at man får mulighet til å ha eierskap uten å måtte kjøpe hele eiendommen selv. Dette kan være spesielt attraktivt for førstegangskjøpere eller personer som ønsker lavere økonomiske inngangsbarrierer når de skal skaffe seg en bolig.

For eiendomsbransjen er borettslag en viktig aktør, da denne organisasjonsformen utgjør en betydelig andel av boligmassen i Norge. Det er derfor viktig å ha kunnskap om hva et borettslag innebærer når man arbeider med eiendomssalg eller -utvikling.

Tilbake til ordboka