Betydningen av

Byggherreforskriften

Byggherreforskriften er en norsk forskrift som regulerer helse-, miljø- og sikkerhetskravene som gjelder for alle byggeprosjekter. Forskriften ble innført i 2010 og erstattet den tidligere byggherreforskriften fra 1997.

Byggherreforskriften pålegger byggherren, som er den som bestiller og er ansvarlig for et byggeprosjekt, å sørge for at arbeidet utføres på en sikker og forsvarlig måte. Forskriften stiller krav til planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av byggeprosjektet, og skal bidra til å forebygge ulykker og helsefarlige arbeidsforhold på byggeplassen.

Noen av kravene som er inkludert i byggherreforskriften er:

  • Byggherren skal utpeke en koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (Koordinator SHA) som skal sørge for at alle involverte i byggeprosjektet overholder forskriften og samarbeider om sikkerhetsspørsmål.
  • Det skal utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) som beskriver risikoforholdene på byggeplassen og hvilke tiltak som skal settes i verk for å redusere risikoen.
  • Byggherren skal sørge for at alle som utfører arbeid på byggeplassen har tilstrekkelig opplæring og kompetanse til å utføre arbeidet på en trygg og forsvarlig måte.
  • Byggherren skal ha en plan for avfallshåndtering og sikre at avfallet blir håndtert og deponert på en forsvarlig måte.

Byggherreforskriften gjelder for alle typer byggeprosjekter, uavhengig av størrelse og omfang. Forskriften er et viktig verktøy for å sikre at byggearbeidene utføres på en sikker og forsvarlig måte, og den har bidratt til å redusere antall arbeidsulykker på byggeplasser i Norge.

Tilbake til ordboka