Betydningen av

Fravik fra preaksepterte ytelser

Fravik fra preaksepterte ytelser betyr at man avviker fra de standardiserte kravene eller ytelsene som er fastsatt i byggteknisk forskrift (TEK) eller andre tekniske standarder som er akseptert som standarder i bygge- og eiendomsbransjen. Å fravike fra preaksepterte ytelser kan være nødvendig i spesielle situasjoner hvor det er behov for å tilpasse en bygningskomponent til en spesiell funksjon, eller når det er ønskelig å oppnå spesielle egenskaper eller kvaliteter som ikke er dekket av standardkravene. I slike tilfeller må det dokumenteres at fraviket ikke vil medføre uakseptabel risiko eller svekke sikkerheten eller funksjonaliteten til bygningen. Dette kan gjøres gjennom tekniske beregninger, testing eller andre metoder som kan bekrefte at det avvikende tiltaket oppfyller nødvendige krav og standarder.

Tilbake til ordboka