Betydningen av

Internkontrollforskriften

Internkontrollforskriften i bygge- og eiendomsbransjen er en forskrift som pålegger virksomheter å ha et system for intern kontroll. Formålet med forskriften er å sikre at virksomhetene har rutiner og prosedyrer på plass for å avdekke, rette opp og forebygge feil eller mangler i arbeidsprosesser.

Internkontrollforskriften gjelder alle typer virksomheter innenfor bygg- og eiendomsbransjen, fra entreprenører til eiendomsforvaltere. Forskriften krever blant annet at det skal utarbeides skriftlige rutiner for hvordan man håndterer risiko knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS), samt dokumentasjon av utført arbeid.

Ved brudd på internkontrollforskriften kan det ilegges sanksjoner i form av bøter eller andre reaksjonsformer. Det er derfor viktig at alle aktører innenfor bygg- og eiendomsbransjen kjenner til denne forskriften, slik at de kan etterleve kravene den stiller.

Tilbake til ordboka