Betydningen av

Norgesmodellen

Norgesmodellen for offentlige anskaffelser er en nasjonal standard for gjennomføring av offentlige anskaffelser i Norge. Modellen ble utviklet av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og første gang lansert i 2014.

"Norgesmodellen" bygger på prinsippet om at offentlige anskaffelser skal være effektive, forutsigbare, og økonomisk og sosialt bærekraftige. Modellen legger vekt på samarbeid mellom offentlige innkjøpere og leverandører, og har som mål å redusere kostnader og øke kvaliteten på anskaffelsene.

Sentrale elementer i "Norgesmodellen" inkluderer bruk av standardiserte dokumenter og prosedyrer, åpenhet og transparens i anskaffelsesprosessen, og fokus på langsiktige relasjoner mellom offentlige innkjøpere og leverandører. Modellen har også en rekke krav til miljøhensyn, sosiale forhold og arbeidsvilkår for leverandørene.

Norgesmodellen for offentlige anskaffelser har blitt ansett som en suksess og har blitt brukt som modell for andre land som ønsker å etablere tilsvarende standarder for offentlige anskaffelser. Modellen har bidratt til å øke effektiviteten og kvaliteten på offentlige anskaffelser i Norge, samtidig som den har bidratt til å sikre miljøhensyn og sosialt ansvarlige innkjøp.

Tilbake til ordboka