Betydningen av

Rammetillatelse

Rammetillatelse er en tillatelse som gis av kommunen til å bygge innenfor et definert område og med visse begrensninger. Tillatelsen gir ikke rett til å starte selve byggearbeidet, men godkjenner planene for prosjektet og fastsetter vilkår som må oppfylles før arbeidet kan påbegynnes.

Rammetillatelsen angir blant annet hvilke reguleringsplaner, lover og forskrifter som gjelder for det aktuelle området. Den beskriver også de tekniske kravene til konstruksjonen, materialvalget og utformingen av bygningen eller anlegget.

En rammetillatelse skal normalt være på plass før man søker om igangsettingstillatelser eller andre nødvendige tillatelser knyttet til selve byggearbeidene. Det er viktig å merke seg at selv etter at en rammetillatelse er gitt, kan det fortsatt være behov for ytterligere søknader dersom endringer i prosjektets planer blir gjort underveis i byggeprosessen.

Tilbake til ordboka