Betydningen av

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi er en bærekraftig tilnærming til ressursbruk, som tar sikte på å minimere avfall og utnytte ressurser mer effektivt. I praksis betyr dette at man søker å skape et lukket kretsløp hvor materialer og produkter gjenbrukes så mye som mulig, fremfor å bli kastet etter bruk.

For eiendomsbransjen kan sirkulær økonomi ha stor betydning i forhold til byggeprosjekter. Ved å ta hensyn til miljø og bærekraft i planleggingen av nye bygg eller rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, kan man redusere mengden avfall og samtidig spare penger ved at materialene blir brukt mer effektivt. Dette kan også bidra positivt med tanke på omdømmebygging da stadig flere aktører ønsker seg grønn profilering.

En annen viktig faktor innen sirkulær økonomi er livssykluskostnad (LCC). LCC handler om kostnadene knyttet til et produkt gjennom hele dets levetid – fra produksjon via brukstiden fram mot dekomponering/avfallsfase. For eiendomsbransjen vil det være viktig å inkludere LCC-analyser når det skal investeres i nytt utstyr eller oppgraderinger fordi dette gir en bedre oversikt over hva slags løsninger som vil gi mest verdi både sett fra et miljøperspektiv men også rent finansielt.

Sirkulær økonomi er dermed en viktig tilnærming for eiendomsbransjen som ønsker å ta ansvar for miljøet og samtidig spare penger.

Tilbake til ordboka