Betydningen av

Sosial dumping

Sosial dumping refererer til praksis hvor arbeidsgivere bryter lover og regler knyttet til arbeidsforhold, lønn og arbeidsvilkår for å oppnå en konkurransefordel på bekostning av arbeidstakerne. Dette kan innebære ulovlig underbetaling, manglende utbetaling av feriepenger og overtidsbetaling, manglende arbeidsavtaler, dårlige arbeidsforhold, brudd på HMS-regler og manglende skattebetaling.

Sosial dumping kan skje i ulike bransjer, men er særlig utbredt i bransjer med mange utenlandske arbeidstakere og i bransjer med stor konkurranse og prispress. Praksisen kan føre til at arbeidstakere blir utnyttet og får dårlige arbeidsvilkår, samtidig som det kan gi useriøse aktører en økonomisk fordel.

Sosial dumping er ulovlig i Norge, og det er innført en rekke tiltak og regler for å bekjempe praksisen. Dette inkluderer blant annet krav til lønns- og arbeidsvilkår, registreringsplikt for utenlandske arbeidstakere, og sanksjoner og straffetiltak ved brudd på reglene.

Tilbake til ordboka