Betydningen av

Tilgjengelighetskrav

Tilgjengelighetskrav er et begrep som brukes i eiendomsbransjen og refererer til kravene som stilles til byggverk for å sikre at de kan benyttes av personer med funksjonsnedsettelser. Dette inkluderer blant annet rullestolbrukere, hørsels- og synshemmede samt andre med ulike typer bevegelsesvansker.

Kravene omfatter både innvendig og utvendig tilgjengelighet, slik som bredde på døråpninger, ramper eller heiser for vertikal transport mellom etasjer. Tilgjengelighetskrav er regulert gjennom lovverket i Norge, der Plan-og bygningsloven stiller minimumskrav om universell utforming ved nybygg eller større rehabiliteringer av eksisterende bygg.

For eiendomsaktører betyr dette at det må tas hensyn til disse kravene allerede under planleggingen av nye prosjekter. Det kreves ofte en grundig analyse av hvordan man best muliggjøre optimal brukervennlighet uten å gå på akkord med estetikk eller øvrige tekniske utfordringer knyttet opp mot tomten/bygningsmassen.

Det skal også nevnes at godkjent dokumentasjon fra offentlige instanser vil være nødvendig før ferdigmelding/ferdigattest gis etter fullført arbeid.

Tilbake til ordboka