Betydningen av

Utnyttelsesgrad

Utnyttelsesgrad er et begrep som brukes for å beskrive hvor mye av en tomt eller eiendom som kan bebygges. Utnyttelsesgraden angir det totale arealet av bygningsmassen på tomten i forhold til størrelsen på tomten.

Utnyttelsesgraden kan være regulert gjennom lokale arealplaner, reguleringsplaner eller kommuneplaner, og varierer fra område til område. I noen områder er grensen for utnyttelsen høyere enn andre steder grunnet ulike krav og restriksjoner satt av kommunene.

For eksempel vil en tomt på 1000 kvadratmeter med en tillatt utnyttelse på 30 prosent kunne ha maksimalt 300 kvadratmeter bebygd areal.

Det er viktig å merke seg at utnyttelsesgrad kun tar hensyn til mengden bebyggelse per enhet landareal, mens faktorer som estetikk, miljøhensyn og trafikkmengde også spiller inn når man planlegger ny bebyggelse.

Tilbake til ordboka